OFICIÁLNÍ FANSHOP

SFC Opava

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

 

                            

1. Předmět všeobecných obchodních podmínek

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”), spolu s elektronicky akceptovanou objednávkou upravují podmínky na poskytování zboží

 

Dodavatelem:

společností Slezský fotbalový club Opava a.s.

IČ: 25835912 se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava

adresa pro doručování: Slezský FC Opava, Lipová 105/2, 746 01 Opava,

telefonní číslo: +420 553 616 393, kontaktní e-mail: sfc@sfc.cz,

(dále jen „Dodavatel nebo Prodávající“)

 

svému odběrateli, kupujícímu, který je spotřebitelem (dále jen „Zákazník nebo Kupující“)

 

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na on-line obchodu SFC e-shop umístěného na webovém rozhraní wwwsfceshop.net (dále jen „webové rozhraní“).

1.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.

1.4. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Zákazník, který prostřednictvím internetu systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

1.6. Vztahy, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

 

 2. Uzavření kupní smlouvy

 

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu na webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Kupující objednává zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní prodávající umožňuje. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři. Před odesláním objednávky je nutné zkontrolovat zadané údaje, po stisknutí tlačítka „OBJEDNAT“ je objednávka závazná.

2.3. Odesláním objednávky a dále také potvrzením na webovém rozhraní zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

2.4. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

2.5. Objednávku, kterou prodávající dosud nepřijal, může kupující zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, u kterého nejde odstoupit od smlouvy, má prodávající nárok na náhradu nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: (i) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo (ii) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

2.7. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

2.8. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující převezme objednané zboží.

​2.9. Dokumenty tvořící kupní smlouvu budou kupujícímu zaslány e‑mailem nebo na žádost kupujícího zaslány vytištěny poštou. Při zasílání poštou může prodávající požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvu prodávající archivuje v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.11. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 3. Kupní cena a její splatnost

 

3.1. Pro případ, že cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, upozorní o tom prodávající kupujícího. Pokud došlo ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany prodávajícího nemá na přijaté objednávky vliv změna ceny. V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné  technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.3. Kupní cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (i) on-line platba kartou a (ii) bezhotovostním převodem na účet před dodáním zboží.

3.4. Prodávající je oprávněn v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku požádat po kupujícím uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

3.5. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky.  Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud prodávající neobdrží cenu v době splatnosti, má právo odstoupit od smlouvy.

3.6. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu.

 

 

 1. Dodací podmínky

 

4.1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek, prodávající doručí zboží kupujícím zvoleným způsobem. Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

​4.2. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme prodávající ovlivnit.

4.3. Zboží, které je skladem, je zpravidla expedováno do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky- při zaslání zboží na dobírku nebo od připsání platby na účet při bezhotovostní platbě.

4.4. Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží kupujícímu doručeno. Pokud bezdůvodně kupující odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. 

4.5. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení celé kupní ceny.​

4.6. Při převzetí zboží kupující zkontroluje, zda-li není porušen obal zboží. Pokud kupující zjistí porušení obalu, neprodleně informujte dopravce a prodávajícího. Pokud kupující odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nejedná se o bezdůvodné odmítnutí zboží.

4.7. Nebezpečí škody a odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, přestože mu s ní prodávající umožnil nakládat a to i v případě, že kupující měl povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

4.8. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.9. Pro případ, že z důvodů na straně kupujícího je nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.10. Pro případ, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 

 5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží a je-li dodávka zboží rozdělena do několika částí pak ode dne převzetí poslední dodávky, odstoupit bez udání důvodu.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem).

5.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 5.1. těchto obchodních podmínek). Tuto skutečnost musí kupující řádně prokázat.

5.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, uhrazenou kupní cenu. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

5.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

5.6. Vedle kupní ceny má kupující nárok také na vrácení nákladů na dodání zboží. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízí prodávající, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující neposílá zásilku na dobírku, kterou není prodávající povinen převzít.

5.8. Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro případ, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované odpovídá kupující při vrácení zboží za snížení hodnoty zboží.

5.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.10. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů., a dále spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

5.11. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.12. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

5.13. Pokud byl kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek kupující zašle zpět společně s vraceným zbožím.

5.14. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky (odstoupit od smlouvy) v několika případech:

 1. pokud nebude zaplacena kupní cena v době její splatnosti nebo kupující zboží nepřevzal;
 2. zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 3. plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
 4. pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje;
 5. pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží;
 6. pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům.

 

5.15. V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

5.16. Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající kupujícímu přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel prodávajícímu sdělí, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

 6. Práva z vadného plnění

 

6.1. Práva z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku v platném znění.

6.2. Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, v případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Nelze uplatňovat nároky z vad, které vzniknou běžným opotřebením, nebo takové, které kupující sám způsobí nesprávným použitím. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vadu vyplývající z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

6.3. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

6.4. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byl produkt, jehož povaha to umožňuje, v opravě.

6.5. Prodávající bude informovat zákazníka o přijetí reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace e-mailem. Na odstranění vady má prodávající 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.

 

 7. Další práva a povinnosti

 

​7.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

7.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

7.3. Uživatelský účet slouží především pro objednávky zboží, sledování objednávky a ke správě uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

​7.4. Prodávající je oprávněn uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím něho dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

​7.5. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem. Není dovoleno měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

​7.6. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.7. Pro případ, že zákazník se při užívání webového rozhraní dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je oprávněn dodavatel omezit, pozastavit nebo ukončit přístup zákazníka na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je zákazník dále povinen uhradit dodavateli škodu, která tímto jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši. Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 8. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající (dále pro účely tohoto článku „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Slezský fotbalový club Opava a.s.

IČ: 25835912 se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava,

adresa pro doručování: Slezský FC Opava, Lipová 105/2, 746 01 Opava,

telefonní číslo: +420 553 616 393, kontaktní e-mail: sfc@sfc.cz

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 

Správce nemá/má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb.

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 9. Řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce.

 

 10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, který je spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

10.2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách dodavatele a informace o změně VOP bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla zveřejněním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu (např. pdf nebo .html) vhodným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím dodavatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny VOP. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na webovém rozhraní.

10.3. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí.

10.4. Zvláštní ujednání mezi dodavatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

10.5. Zákazník i dodavatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

10.6. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.7. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

10.8. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí k dispozici v sídle prodávajícího a na webovém rozhraní.

 

V Opavě dne 11.9.2020

 

 Slezský fotbalový club Opava a.s.